Txhawb cov Tub Ntxhais Hluas

English | Español | Hmoob

Pab txhawb cov tub/ntxhais hluas thiab lawv cov kev nyuaj siab yog yam uas peb tau txhawj heev tau ib ntus no lawm, thiab thaum muab kab mob haj yam ua rau cov tub/ntxhais xav tau kev pab tshaj no ntxiv. Txoj kev ntxov siab, nyuaj siab, thiab rov txov tus kheej nthuav los ntawm cov tub/ntxhais hluas mas coob tshaj lawm, thiab tsuas yog ib leej ntawm plaub tug tub/ntxhais hluas nyob hauv Wisconsin thiaj hais tias lawv tau txais kev pab thaum lawv muaj kev nyuaj siab (McCoy, 2018, 2020).

Txoj kev los daws qhov teeb meem no, Extension tau tsim cov ntaub ntawv qhia txog cov muaj tseeb rau cov niam/txiv, cov neeg tu lwm tus thiab lwm cov neeg laus uas nyob nrog los yog ua hauj lwm nrog cov tub/ntxhais hluas. Txhua daim ntawv qhia txog cov muaj tseeb mas yeej mus tshawb fawb los lawm, nyeem yooj yim, thiab qhia cov kev zoo los pab cov tub/ntxhais hluas txog cov kev nyuaj siab. Muaj yam siv lus Askiv, lus Mev, thiab lus Hmoob.

Mus saib hauv qab no saib yuav pab Txhawb Tub/Ntxhais Hluas txog txoj kev nyuab siab tau li cas.

Cov neeg sau cov ntawv no

Jackie Carattini
Erin Conway
Karla Gearing
Danette Hopke
Pam Larson
Mary Metten
Sheila Michels
Megan Suehring

Cov Neeg Pab Sau Ntxiv

April Anderson
Tracy Heneger
Stephanie Hintz
Monica Lobenstein
Debbie Moellendorf
Beth Smetana

Thov Ua Tsaug Tshwj Xeeb rau

Christine Holm

Support Extension